Minister Ollongren heeft in een kamerbrief de kwesties rondom energielabels nader toegelicht: toezeggingen en moties over energielabel. Wij hebben de belangrijkste punten samengevat zodat u het niet allemaal hoeft te lezen. Wat ons opvalt is dat de gegevens waarop de minister zich beroept achterhaald zijn (februari 2021). Vertragingen, complexiteit en daardoor ook de prijzen zijn inmiddels verder opgelopen. Wij hebben reeds maatregelen getroffen om mogelijke vertragingen op uw energielabel zoveel mogelijk te beperken. Uiteraard raden wij u aan om, bij interesse of twijfel, het geheel zelf door te nemen. De link hiervoor staat onderaan op deze pagina.

Energielabel nodig (NTA 8800)?

Meer adviseurs en fysiek examineren

In een eerdere update schreef de minister over een tekort aan adviseurs, ook wel ‘vakbekwame energieadviseurs’. Dankzij het online en inmiddels ook weer fysiek examineren is het aantal adviseurs gegroeid tot 900, per 1 april (een toename van 400). Per 1 mei verwacht de minister dat dit er 1.000 zijn, mede dankzij de brede mogelijkheid tot examineren en het enthousiasme voor de opleiding.

Vertragingen van maanden zijn uitschieters

Door grote verschillen in vraag (hoog) en aanbod (laag) zijn er door het land heen vertragingen gemeld. Echter is uit onderzoek gebleken dat een vertraging van meerdere maanden zeldzaam en niet de norm is. Driekwart van alle meldingen heeft een doorlooptijd van 14 dagen (de norm) of maximaal twee weken vertraging. De minister geeft aan vertrouwen te hebben dat de markt zich in de komende tijd zal stabiliseren.

Boete bij geen energielabel enkel bij verwijtbaar handelen overtreder

Als u, als woningbezitter, bij de overdracht (huur of verkoop) geen energielabel kunt presenteren krijgt u enkel bij aantonen van verwijtbaar handelen een boete. Gezien vertragingen uitschieters zijn, zal de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) hier wel rekening mee houden, maar wordt verwacht dat dit zeldzame gevallen zijn.

Kwaliteitsborging energielabels

N.a.v. de uitzending van Radar van 29 maart jl. gaat de minister i.s.m. de betrokken partijen, die toezien op de kwaliteit, de markt beter in de gaten houden. De minister geeft aan dit een ‘zorgelijke’ situatie te vinden. Door eventuele fouten op te sporen wil de minister de kwaliteit blijven waarborgen.

Prijs van een energielabel

De gemiddeld landelijk gemeten prijs van een energielabel is € 256,-. De minister geeft aan de markt in de gaten te blijven houden via een monitoringstudie. In de tweede helft van 2021 komt de minister met aanvullende conclusies omtrent dit onderwerp.

Energielabel voor huurders

  • Er is gekeken hoe een huurder beter ondersteund kan worden als hij/zij een klacht of melding maakt rondom een energielabel. De eerste genomen stap is het beschikbaar stellen van het afschrift, van het energielabel, voor de huurder zodat die inzicht kan krijgen in de aanwezige isolatie en installaties.
  • Parralel wordt er gekeken hoe een huurder, bij gerede twijfel over de juistheid van het energielabel, zaken aan kan kaarten bij de huurcommissie (bijvoorbeeld door het effect van het label op de huurprijs).
  • Er wordt gekeken hoe en of huurders via mijnoverheid.nl ook inzicht kunnen krijgen in het afgegeven energielabel voor de door hun gehuurde woning.
Bel ons
Route