Privacyverklaring

Versie: 9 december 2019 ( voorgaande versies komen hiermee te vervallen )

Object&co Nederland BV, gevestigd aan Diependaalse Drift 2, 1213 CP Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Indien er sprake is van Object&co Nederland BV dan betreft het zowel de franchisegever Object&co Nederland BV, alsmede de bij Object&co Nederland BV aangesloten franchisenemers.

Contactgegevens

Object&co Nederland BV
Diependaalse Drift 2
1213 CP Hilversum
035 – 203 1532

Mario van Essen is de Functionaris Gegevensbescherming van Object&co Nederland BV. Hij is te bereiken via mario@objectenco.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Object&co Nederland BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam;
  • Adresgegevens;
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via mario@objectenco.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Object&co Nederland BV verwerkt persoonsgegevens voor alleen de volgende doelen:

  • Het maken van afspraken voor de uitvoering van onze werkzaamheden;
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
  • Het afhandelen van de facturering en uw betaling;
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

Geautomatiseerde besluitvorming

Object&co Nederland BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Object&co Nederland BV) tussen zit.

Object&co Nederland BV gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen waarin adres- of persoonsgegevens kunnen voorkomen: Google Business Apps Suite, Teamleader CRM, Floorplanner, Roomstyler, O&c NEN 2580 generator, O&c Factuur software (Microsoft Access/Excel gebaseerde eigen applicatie), Matterport Cloud software, Vimeo Cloud software (video hosting), Pixieset Cloud software (foto album hosting), Issuu Cloud software (document hosting), WeTransfer (product verzending), Funda Mediadesk (product levering), Realworks MediaSwitch (product verzending), ING bank (betalingsverkeer).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Object&co Nederland BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 7 jaar (wettelijke administratie verplichting).

Delen van persoonsgegevens met derden

Object&co Nederland BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Object&co Nederland BV streeft ernaar het gebruik van cookies of vergelijkbare technieken tot een minimum te beperken; toch ontkomen we er niet aan dat er een aantal geplaatst wordt. Welke cookies dat zijn, kunt u lezen in onze cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Object&co Nederland BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar mario@objectenco.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Object&co Nederland BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Object&co Nederland BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt alle passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via mario@objectenco.nl.