Algemene Voorwaarden

Versie: 26 november 2019 ( voorgaande versies komen hiermee te vervallen )

Artikel 1 Definities, In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon die aan Object&co Nederland BV opdracht heeft gegeven tot het
  verrichten van werkzaamheden.
 • Onder Object&co Nederland BV wordt mede verstaan de bij Object&co Nederland BV aangesloten franchisenemers
 • Object&co Nederland BV: opdrachtnemer, tevens handelend onder de namen Interieur&co / ObjectinBeeld /
  3DRestyler / PandinBeeld / ObjectShow / Roomstyler, elk hierna aan te duiden als: Object&co.
 • De werkzaamheden en producten van Object&co zijn: het maken en bewerken van producten als: foto’s,
  plattegronden, visualisaties, animaties, ontwerpen, concepten, bouwtekeningen, meetrapporten, meetcertificaten,
  (object)brochures, virtuele tours, 3D fotografie en video’s, elk van deze producten hierna aan te duiden als: Beelden.

Artikel 2 Offertes, aanbiedingen

 • Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave of soortgelijke mededeling verplicht
  Object&co niet tot het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever.
 • De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van Object&co, maar ook ten
  behoeve van alle andere personen die voor Object&co werkzaam zijn, respectievelijk alle personen die bij de
  uitvoering door Object&co van enige opdracht zijn ing

Artikel 3 Uitvoering van de opdracht

 • Alle werkzaamheden die door Object&co worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht en vermogen
  overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is sprake van een
  inspanningsverbintenis aan de zijde van Object&co, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald als bijvoorbeeld bij de
  levering van specifieke producten en/of diensten waar er uiteraard sprake is van een resultaatverbintenis ten
  aanzien van de levering van het betreffende product en/of dienst.
 • Bij het uitvoeren van een opdracht verplicht Object&co zich om op zorgvuldige wijze om te gaan met de belangen
  van Opdrachtgever. Voor zover Object&co bij de uitvoering van opdrachten derden inschakelt zal Object&co hierbij
  de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
 • De duur van de opdracht kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie van
  Opdrachtgever, de medewerking van derden, ongeval, technische storing, ziekte of andere omstandigheden waarop
  Object&co geen invloed kan uitoefenen. De termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond zijn
  derhalve slechts te beschouwen als fatale termijnen in de zin van Boek 6 BW indien dit uitdrukkelijk tussen
  Opdrachtgever en Object&co is overeengekomen.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Object&co aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of
  waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de
  overeenkomst, tijdig en juist aan Object&co worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst
  benodigde gegevens niet tijdig of juist aan Object&co zijn verstrekt, heeft Object&co het recht de uitvoering van de
  overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke
  tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 • Opdrachtgever staat tegenover Object&co in voor de juistheid van verstrekte gegevens. Object&co is niet
  aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Object&co is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte
  onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Object&co kenbaar behoorde
  te zijn.
 • Bij een opdracht ter zake van een onroerende zaak wordt vermelding van de oppervlakte of andere afmetingen en
  aanduidingen op plattegronden eveneens vermoed slechts als een aanduiding en zal derhalve als indicatie bedoeld
  te zijn, zonder dat hiervoor door Object&co een garantie wordt afgegeven dat de oppervlakte of andere afmetingen
  en aanduidingen op plattegronden 100% exact zijn. Wel zal Object&co zorg besteden aan een zo getrouw mogelijke
  weergave van de werkelijkheid op plattegronden en tevens aansprakelijkheid nemen voor vermelding van
  oppervlakten in geleverde meetrapporten en meetstaten. Bij gegronde twijfel van Opdrachtgever van de verstrekte
  gegevens, kan Object&co, een her-evaluatie uitvoeren.
 • Object&co voert de werkzaamheden uit op de locatie van Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders is
  overeengekomen. Opdrachtgever zorgt dat de locatie toegankelijk en beschikbaar is voor Object&co en zorgt
  kosteloos voor de door Object&co in redelijkheid gewenste faciliteiten, waaronder nutsvoorzieningen.
 • Opdrachtgever dient Object&co te informeren over specifieke aandachtspunten met betrekking tot de
  uitvoeringslocatie, zoals beveiliging, kunstobjecten, en dergelijke. Opdrachtgever neemt adequate maatregelen om
  Object&co in staat te stellen de opdracht zonder aanvullende maatregelen uit te voeren. Opdrachtgever vrijwaart
  Object&co voor aanspraken van derden als gevolg van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk uitvoeren van de
  verplichtingen van Opdrachtgever. Kosten conform dit artikel zijn voor rekening van Opdrachtgever. Voorts komen
  de extra kosten ter uitvoering van de opdracht die hiermee gemoeid zijn voor rekening van Opdrachtnemer.
 • Indien door Object&co of door Object&co ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden
  worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt
  Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
  Opdrachtgever vrijwaart Object&co voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van
  de opdracht schade lijden die toe te rekenen valt aan Opdrachtgever, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van
  Object&co en de schade daarmee toe te rekenen is aan Object&co.
 • De Beelden zullen uitsluitend digitaal worden geleverd in de vorm van een JPEG-, PNG, TIFF, PSD, MP4, MOV of
  PDF files. De levertijd Beelden door Object&co bedraagt standaard tussen de 2 en 4 werkdagen (5 en 7 werkdagen
  voor complexe opdrachten en commercieel vastgoed). Wanneer de aangeleverde informatie niet volledig is om de
  opdracht te kunnen afronden kan Object&co niet voor de vertraging aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 4 Prijs

 • Alle opgegeven prijzen zijn altijd in Euro’s en exclusief omzetbelasting (BTW) en andere door de overheid opgelegde
  heffingen alsmede exclusief eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, zoals onder meer verzenden administratiekosten. De prijzen kunnen gedurende het jaar aangepast worden i.v.m. product innovatie,
  vernieuwingen en inflatie.

Artikel 5 Intellectuele eigendom

 • Object&co behoudt het auteursrecht op de geleverde Beelden alsmede alle overige rechten van intellectuele of
  industriële eigendom op de door Object&co vervaardigde Beelden. Wanneer de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn
  betalingsverplichtingen jegens Object&co heeft voldaan vervallen alle rechten van Opdrachtgever op Beelden en
  zal een verdere publicatie van de geleverde Beelden verboden zijn. Indien in strijd met het bovenstaande toch op
  enige wijze publicatie plaatsvindt van de Beelden is Opdrachtgever aan Object&co een boete verschuldigd van
  200 % van de gefactureerde prijs voor deze Beelden.
 • Object&co verstrekt de Beelden aan Opdrachtgever met als doel dat deze worden gebruikt voor beheer, verkoop
  en/of verhuur door Opdrachtgever en/of aan Opdrachtgever gelieerde partijen van het afgebeelde object, en
  eventuele promotionele activiteiten die hiermee verband houden door Opdrachtgever. Opdrachtgever verplicht zich
  de Beelden uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met dit doel en vermeldt daarbij steeds het copyright van
  Object&co ((©Object&co, ©Interieur&co of logo’s), dit indien deze door Object&co zijn aangebracht.
 • Het is Opdrachtgever niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van Object&co, de Beelden voor andere
  doeleinden dan aangegeven in artikel 5c te verveelvoudigden, openbaar te maken of ter kennis van derden te
  brengen, tenzij dit voortvloeit uit de aard van de aanvaarde opdracht.
 • Object&co behoudt zich het recht voor de bij de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis, daaronder
  mede begrepen niet direct herkenbare (in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG))
  Beelden van het uitgevoerde werk, voor de eigen bedrijfswerkzaamheden te gebruiken, zulks met inachtneming van
  bestaande wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van Portretrecht, Privacy en de Algemene Verordening
  Gegevensbescherming (AVG). De vervaardigde producten (tevens aangeduid als: “Beelden”) dienen als
  vertrouwelijk te worden aangemerkt indien Opdrachtgever zulks aangeeft.

Artikel 6 Geheimhouding – non concurrentie

 • Object&co heeft de verplichting om alle schriftelijke informatie welke hij voor de uitvoering van de overeenkomst
  ontvangt en die als vertrouwelijk is aangemerkt, geheim te houden. Object&co zal te allen tijde tegenover een ieder
  de vertrouwelijkheid van de door Opdrachtgever verstrekte gegevens waarborgen (zie privacy statement).
  Object&co zal deze verplichting tevens opleggen aan de door hem eventueel ingeschakelde derden.
 • Een afwijking van de geheimhoudingsplicht is toegestaan, indien de wet hiertoe verplicht, alsmede ten aanzien van
  informatie die: – reeds bij Object&co bekend is; – onafhankelijk van de Opdrachtgever is verzameld; – door Object&co
  rechtmatig zonder plicht tot geheimhouding van een derde is verkregen; – reeds door een rechthebbende in het
  publiek domein is vrijgegeven.
 • Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de opdracht alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei
  wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Object&co, medewerkers van
  Object&co in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

 • Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door Opdrachtgever binnen 14 (veertien) dagen, zulks nadat
  deze bij Opdrachtgever kenbaar zijn geworden, schriftelijk te worden gemeld aan Object&co. De ingebrekestelling
  dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Object&co in staat is
  adequaat te kunnen reageren. Indien een klacht gegrond is, zal Object&co de werkzaamheden alsnog verrichten
  zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Opdrachtgever schriftelijk aantoonbaar voor Object&co zinloos is
  geworden.
 • De aansprakelijkheid voor tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst is voor Object&co beperkt tot
  maximaal vijfmaal de (deel)opdrachtwaarde, waarbij indirecte schade nimmer voor vergoeding in aanmerking komt.
  Object&co staat ervoor in dat de metingen zorgvuldig worden uitgevoerd. Afwijkingen tot 2,5% moeten worden
  beschouwd als ondergeschikte afwijkingen [1]. Opdrachtgever behoudt daarbij de verantwoordelijkheid voor de
  meetresultaten indien deze bij hem aanleiding zouden moeten geven tot twijfel over de juistheid van de opgegeven
  metingen. Bij opzet of bewuste roekeloosheid zijdens Object&co of zijn leidinggevende ondergeschikten gelden
  deze beperkingen niet.
 • Object&co is niet verantwoordelijk voor eventuele acties, als bijvoorbeeld aanpassingen aan originele Beelden, die
  derden plegen met Beelden door Object&co geproduceerd. Op geen enkele wijze zijn dan nog rechten aan de door
  Object&co geproduceerde Beelden en of overige stukken te ontlenen.
 • Object&co is niet aansprakelijkheid voor schade als gevolg van tekortkomingen van door Object&co ingeschakelde
  derden, als de geleverde werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van de door Object&co voor eigen rekening
  geaccepteerde opdracht .
 • In geval van overmacht (bijvoorbeeld veroorzaakt door natuurkrachten, oorlog of andere gebeurtenissen waarvan
  het niet in de menselijke macht ligt er invloed op uit te oefenen of ze af te wenden) is Object&co vrijgesteld van
  uitvoering van de opdracht, dit voor de duur van de overmachtssituatie.

Artikel 8 Intrekking van een opdracht

 • Zowel Opdrachtgever als Object&co hebben het recht de overeenkomst van opdracht door schriftelijke opzegging
  te doen eindigen voor zover de wederpartij geen uitvoeringskosten heeft gemaakt. Intrekking van de opdracht do
  or Opdrachtgever ontslaat Object&co van de verplichting tot verdere uitvoering van de opdracht.
 • Indien Opdrachtgever de opdracht intrekt na de start van de opdracht, doch voor beëindiging van de opdracht, is
  Opdrachtgever verplicht om administratiekosten van 10% van de totale opdracht te vergoeden, alsmede de overige
  door Object&co al aantoonbaar gemaakte kosten aan Object&co te voldoen.
 • Indien Opdrachtgever de opdracht binnen 24 uur voor de datum van uitvoering intrekt kan Object&co het uurtarief
  van de gederfde tijd berekenen tot maximaal 50 procent van de originele opdrachtwaarde.

Artikel 9 Beveiliging en privacy

 • De Opdrachtgever geeft door het aangaan van een Overeenkomst toestemming aan Object&co zijn
  Persoonsgegevens te verwerken ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst en de administratie en
  beheerstaken van Object&co binnen het kader van de door Object&co geleverde producten en diensten. Deze
  Persoonsgegevens zijn slechts toegankelijk voor Object&co en worden niet aan derden verstrekt, tenzij Object&co
  hiertoe krachtens de wet of een rechterlijke uitspraak verplicht is.
 • Object&co onthoudt zich van het inzien van (persoonlijke) e-mail en/of bestanden van klanten (bedoeld als klanten
  van Opdrachtgever) en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Object&co hiertoe krachtens de wet of een
  rechterlijke uitspraak verplicht is, dan wel in het geval de Opdrachtgever handelt (of wordt vermoed te handelen) in
  strijd met artikel 8.1 tot en met 8.9 van deze algemene voorwaarden.
 • Voor zover Object&co middels de Object&co producten en diensten persoonsgegevens ten behoeve van de
  Opdrachtgever verwerkt, doet Object&co dit als bewerker van persoonsgegevens in de zin van de Algemene
  Verordening Gegevensbescherming (AVG). De Opdrachtgever zal aan alle verplichtingen voldoen die op hem als
  de verantwoordelijke in de zin van de AVG voor deze gegevensverwerking rusten en vrijwaart Object&co tegen elke
  actie die is gebaseerd op het niet voldoen aan deze verplichtingen door Opdrachtgever.
 • Object&co legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om de persoonsgegevens te
  beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen garanderen,
  rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend
  beveiligingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich
  meebrengen.
 • De verantwoordelijkheid van het melden van datalekken ligt uitsluitend bij Object&co als het gaat om het verwerken
  van persoonsgegevens van klanten zelf die door Object&co worden opgeslagen. Indien door de Opdrachtgever
  middels de Object&co producten en diensten persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie worden
  getransporteerd, vrijwaart de Opdrachtgever Object&co tegen alle rechtsvorderingen van derden die zijn gebaseerd
  op de bewering dat deze Persoonsgegevens worden uitgevoerd in strijd met de bepalingen van de Algemene
  Verordening Gegevensbescherming.
 • Indien naar het oordeel van Object&co een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het
  netwerk van Object&co of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig
  verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, trojans en
  vergelijkbare software, is Object&co gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit
  gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
 • Bij persoonsgegevens van derden die worden opgeslagen op of via de website van de Opdrachtgever rust de
  meldplicht voor het doorbreken van de beveiliging volledig op de Klant, ook als deze gebruik maakt van het Systeem
  van Object&co.

Artikel 10 Overige bepalingen

 • Object&co heeft het recht om opdracht Beelden te gebruiken voor eigen publicatie of promotie, zulks met
  inachtneming van bestaande wetgeving, bijvoorbeeld op het gebied van Portretrecht, Privacy en de Algemene
  Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 • Afwijking van deze voorwaarden kan slechts geldig geschieden op schriftelijke wijze.
 • In geval een beding in deze voorwaarden nietig mocht zijn dan wel vernietigd mocht worden, blijven de overige
  bepalingen onverminderd van toepassing. Aan het nietige dan wel vernietigde beding komt alsdan een zoveel
  mogelijk overeenkomstige betekenis toe, waarop een beroep kan worden gedaan.
 • Object&co registreert persoonlijke en zakelijke gegevens van Opdrachtgever en mag deze voor de uitvoering van
  de overeenkomsten vrij gebruiken. Voor nadere informatie en procedures verwijzen wij naar onze separate
  privacyverklaring.
 • De Algemene voorwaarden van Object&co kunnen ook worden opgemaakt in andere talen dan het Nederlands. Als
  er verschil van mening bestaat over de inhoud of de strekking van deze voorwaarden, zal de Nederlandse tekst
  bindend zijn.

Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • Op de rechtsverhouding tussen Object&co en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen
  zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht

1Object&co sluit hierbij aan op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) zoals uitgegeven door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Directoraat-Generaal Bestuur en Wonen, Directie Ruimtelijke Ordening maar hanteert zelf aanzienlijk stringentere eisen (2,5% in plaats van gemiddeld ~10% uit de BAG) qua tolerantie.